Feeble Knees

Thursday, March 17, 2005

In Honor of the Day

Long ago when I was going to make my first communion, my mother taught me the Lord's prayer in Irish Gaelic. For days and weeks I practiced and practiced the strange words and sounds, and I was so proud of myself when I finally got it down pat. But sure and begarah, wouldn't you know I went and forgot it all? What a pity!

I had to scour the Web a bit, but I finally found this version.

Ár n-athair, atá ar neamh: go naofar d'ainm.
Go dtaga do riocht.
Go ndéantar do thoil ar an talamh,
mar dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethiúl tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar mhaithimid dár bhféichiúnaithe féin.
Agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.
Óir is leatsa an Ríocht agus an Chumhacht
agus an Ghloir, tré shaol na saol.
Amen.

(Courtesy of Christusrex.org)

Maybe this will spur me to relearn it and commit it to my long term memory this time?
<< Home

TrackBack URL for this post: http://haloscan.com/tb/feebleknees/111108354818119242